พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 17:32:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ   

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 15:33:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด “ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง” เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนและสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 13:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)