พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 03 กันยายน 2564 13:58:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ  

ต่อจากนั้น เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์