พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 14:31:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 09:02:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการพืชเขตร้อนและนิเวศวิทยา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตแห่งสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก

 
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ