พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 18:55:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำ ปี ๒๐๒๐ ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และพระราชทานพระราชดำรัสถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย ภายใต้โครงการพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 08:50:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)