พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 17:28:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำริ นำคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ร่วมเฝ้าฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 15:05:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 13:17:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๓ เรื่อง "ความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย" ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นการส่วนพระองค์