พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 15:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย "สธ" 

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 12:57:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)