พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2564 13:10:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  

วันอังคารที่ 07 กันยายน 2564 09:15:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

- สาขาทัศนศิลป์ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
- สาขาทัศนศิลป์ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม - สื่อผสม)
- สาขาทัศนศิลป์ นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
- สาขาทัศนศิลป์ นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้)
- สาขาวรรณศิลป์ นายเอนก นาวิกมูล
- สาขาวรรณศิลป์ นางสาวอรสม สุทธิสาคร
- สาขาศิลปะการแสดง นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
- สาขาศิลปะการแสดง นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน)
- สาขาศิลปะการแสดง นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
- สาขาศิลปะการแสดง นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
- สาขาศิลปะการแสดง นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
- สาขาศิลปะการแสดง นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง - สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)
 
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
 
ต่อจากนั้น ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ