พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2565 14:00:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง 
วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2565 08:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรสายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ณ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ และกิจการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา