พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 08:00:00 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Mr. Kenneth Er ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์