พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 09:15:00

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  - เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

  - เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ