พระราชกิจประจำวัน



วันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 17:30:00เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ สถานีกาชาดที่ ๒ (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร 
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 13:30:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก