พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 08:40:00

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้

  - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จำนวน ๑,๙๒๗ คน ภาคบ่าย จำนวน ๖๘๓ คน)