พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 14:00:00

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนี้

  - นายจิตวัต กันยะมูล เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา Iberian and Latin American Languages and Cultures ที่ The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา โอกาสนี้ นายสอิ้ง และนางบรรจง กันยะมูล บิดาและมารดา ร่วมเฝ้า ฯ ด้วย

  - นายพุฒิพงศ์ อุ่ยตระกูล เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท สาขา MRes in Green Chemistry, Energy and the Environment ที่ Imperial College London สหราชอาณาจักร โอกาสนี้ นางเฟย เฟง มารดา ร่วมเฝ้าฯ ด้วย