พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 08:30:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงนำคณะข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ไปทัศนศึกษา ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก สถาบันเกอเธ่ และหอการค้าเยอรมนี - ไทย เขตสาทร