พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 14:00:00เสด็จฯ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายออกจาก ท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง