พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 14:30:00เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล