พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2566 14:30:00ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ ประจาปี ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ วังสระปทุม 
วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2566 09:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดโรงเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงค็อก ณ บล็อก ๒๘ เลขที่ ๙๘๖ เขตปทุมวัน