พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 00:01:00ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส