พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 17:30:00

เสด็จฯ ไปในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากรณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 15:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน