พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 00:05:00ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยงานแสดงดนตรีและนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมืองลียง สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส และคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปะ ในเมืองลียง และกรุงปารีส