พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2566 09:00:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม เพื่อกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส