พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 10:08:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาเคมี ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก