พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2566 15:00:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร