พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 14:30:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลี ประจาประเทศไทย เฝ้า ฯ ณ วังสระปทุม เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางอาลีน อ็องตวน ฟัฎฎุล (Mrs. Aline Antoine Faddoul) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้า ฯ ด้วย 
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 09:30:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก