พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2566 15:30:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดสถานีกาชาดที่ ๙ อุดรธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๗๐ พรรษา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี