พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 15:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี