พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 09:35:00

 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (The Seventh International Conference on Vetiver : ICV-7) เรื่อง หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” (Vetiver for Soil and Water Conservation : In Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และทอดพระเนตร ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่