พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 17:05:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรดวงดาว ณ อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 10:52:00

ระหว่างวันที่ ๒๕ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ดังนี้

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ต่อจากนั้น เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตานี