พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 14:11:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคาร สิริโรจนาทร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี