พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2566 14:05:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม
วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2566 10:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงร่วมงาน บาเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารพระสถูปราชสกุลมหิดล วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน