พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 05:55:00เสด็จฯ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๑ ออกจากท่าอากาศยานกรุงปารีส (Charles de Gaulle) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อeเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ